Gazteen etxebizitza komunitarioen esleipenean parte hartzeko aukera izango dute, baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak:

a) Eskaera egin aurretik Errenteriako udalerrian sei hilabetez erroldaturik egotea eta errealki herrian bizi izatea.

b) Gutxienez 18 urte eta gehienez 30 urteko adina izatea, eskaria aurkezteko datan zen adjudikazioa egiten denean.

c) Zergen ordainketan edo bestelako betebeharretan egunean egotea Errenteriako Udalarekin.

d) Etxebizitzarik ez izatea (edo jabekidetzan, %50eko edo handiagoko portzentajean), ez jabetzan ez usufruktuan ezta alokairuan ere.

e) Gehienezko diru-sarrerak: urtean 26.000€ gordineko diru-sarreratik behera izatea, urte horretako ekitaldi fiskalaren arabera.

f) Gutxienez 90€ko alokairua ordaindu ahal izatea hilean

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Informazio inprimakia:(Dokumentu honetan Udaletxean aurkeztu beharreko informazio osoa kontsultatu ahal izango duzu) (D11401 inprimakia)

1. Eskaera-orria eredu normalizatuan(E11319 inprimakia). Eskaera orriarekin batera (D11401 inprimakia)  agertzen den dokumentazioa aurkeztu behar da.

Ordezkariak eskatzen badu (E10001 inprimakia): eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NANaren fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.

2. Onartua izateko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, eskaerarekin batera dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

a) NANa edo legez ordezkatzen duen dokumentua.

b) Baldintza agiri hauen 3. atalean ezarririko baldintzak betetzen direlako ardurapeko deklarazioa (D11319 inprimakia).

d) Eskatzailearen datuak ikuskatzeko baimena (B11401 inprimakia).

e) Diru-sarreren aitorpena:

1. Azken ekitaldiko PFEZ aitorpena.

2. Errenta-aitorpena egitetik salbuetsita egon arren azken ekitaldian diru-sarrerarik izan badu, “Zerga oinarria (308807 dokumentua) eskatu behar du Donostian Ogasunak Okendon edo Errotaburun dituen bulegoetan.

3. Ogasunean berari buruzko datuak izan ezean, “Informazio fiskala”ren gaineko egiaztagiria eskatu behar du.

4. Hileko diru-sarreren gaineko zinpeko aitorpena (A11401 inprimakia).

5. Udalak beharrezkotzat jotzen duen beste edozein dokumentu.

f) Ekintza komunitariorako konpromiso-agiria (F11401 inprimakia).