Gazteria saileko programetako izena-emateak

Familian jolasean

 • Guraso, tutore edo erreferentziazko pertsonen datuak / Datos de los padres, tutores o personas de referencia

 • Haurraren edo haurren datuak / Datos de la(s) niña(s) o el/los niño(s)

 • Baimenak / Permisos

 • Sinatzaileak konpromiso hartzen du ondorengo neurriak betetzera La persona que suscribe se compromete a cumplir las siguientes medidas
  • Koronabirusekin lotura duen edozein sintoma izanez gero, gaixo sintomatiko batekin edo PCR positibo batekin kontaktuan egon bada ikaslea, edo etxeko baten egiaztapen probaren zain badago, Gazteria azpisailarekin telefonoz harremanetan jartzeko eta tailerrera ez joatea eskatzen da.
  • Maskara erabiltzea.
  • Eskuak garbitzea sartzerakoan.
  • Espazio amankomunak ez erabiltzea.
  • Puntuala izatea.
  • Pertsonen arteko distantzia errespetatzea (gutxienez metro eta erdikoa).
  Neurri hauek alda daitezke osasun-agintarien irizpideen arabera.
  HONAKOEKIN ADOS DAGOELA ADIERAZTEN DU
  Zerbitzuaren formatua alda daiteke, pandemiaren garapenaren arabera (formatu ez-presentziala, mistoa presentziala-telematikoa, edukieren murrizketa, etab.).
  Parte-hartzaileen identifikazioa eta harremanetarako datuak osasun-agintariei eman ahal izango zaizkie pandemiaren jarraipena eta zaintza egite aldera eskatzen badituzte, indarrean dagoen araudia aplikatuz.
  • En caso de cualquier síntoma relacionado con Coronavirus, si la persona ha estado en contacto con una persona enferma sintomática o con una PCR positiva, o si está pendiente de la prueba de verificación de una persona con la que convive, debe contactar con la subárea de Juventud por teléfono y no acudir al taller.
  • Usar la mascarilla.
  • Lavarse las manos al entrar.
  • No usar los espacios comunes.
  • Ser puntual en la asistencia.
  • Respetar la distancia entre las personas (mínimo de metro y medio).
  Estas medidas podrán variar en la medida que que las autoridades sanitarias así lo dispongan.
  MUESTRA SU CONFORMIDAD CON:
  El hecho de que el formato del servicio pueda variar en función del desarrollo de la pandemia (formato no presencial, mixto presencial-telemático, reducción de aforos, etc.).
  Que su identificación y datos de contacto, en aplicación de la normativa vigente, sean facilitados a las autoridades sanitarias, en caso de que los soliciten, para el seguimiento y vigilancia de la pandemia.
  AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla. DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu. DECLARA la persona firmante, bajo su responsbilidad, que todos y cada uno de los datos aportados son veraces, exactos, completos y actualizados. PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recabados en este impreso se podrán verificar o completar mediante consulta a otras administraciones públicas. Dichos datos serán tratados por el Ayuntamiento, para la realización de tareas y servicios propios en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento tratará sus datos acorde a la normativa vigente, aplicando las medidas de seguridad necesarias y no serán cedidos a terceros salvo exigencias legales. Para más información consulte nuestra política de privacidad: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA06712216. Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de tratamiento y portabilidad de datos mediante el oportuno escrito, por medios electrónicos o bien presencialmente o por correo convencional al Ayuntamiento, Herriko plaza z/g 20100 Errenteria. Por último, si facilita datos personales de otras personas físicas deberá, previamente informarles de los anteriores extremos.